सोच अनुसारको स्वाद, स्वाद अनुसारको चेहरा, चेहरा अनुसारको व्यहोरा, व्यहोरा अनुसारको जीवन। तपाई र मेरो सोचले हाम्रो जीवनको उचाएको निर्धारन गर्छ। उकाली सोच राखे आकास पुगिन्छ, उच्च सोच छ भने हाम्रो व्यवहार पनि उच्च नै हुन्छ। हामीले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक ठानेमा भने हाम्रो व्यवहार पनि दोस्रो दर्जा कै हुन्छ। उकाली सोच राखे आकास पुगिन्छ, […]

Read More →