मेरो मन्डलीको सुरक्षा गर्न मैलेः १. हाम्रो फरकपनमा होइन साझापनमा ध्यान दिनुपर्छ। 06:08 २. सुहाउँदो आसा राख्न सिक्नुपर्छ। 12:06 ३. आलोचना गर्न होइन, उत्साह दिन छान्नुपर्छ। 17:56 ४. कुरौटेको कुरा सुन्नु हुँदैन। 23:51 ५. ठाकठुक पर्दा बाइबलीय समाधान विधि अपनाउनुपर्छ। 27:26 ६. मेरो आफ्नो पास्टर अगुवाहरूलाई सहायता गर्नुपर्छ। 33:38 आजकालका ख्रीष्टियनहरूको समस्या र समाधान 39:03

Read More →