०६. पन्च पुस्तकहरूः उत्पत्ति The Books of the Law 1) Genesis