१. बाइबलको खण्ड र उद्देश्य – भाग ०१ – एन डी लामा

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

२. बाइबलको खण्ड र उद्देश्य – भाग ०२ – एन डी लामा

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

३. बाइबल खण्डको व्याख्या र व्यवहारिक कदम – भाग ०१ – एन डी लामा

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।