१. परमेश्वरबाट चलाइन कसरी तयार हुने? – भाग१ – एन डी लामा – एप्रील ३, ३०१६

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

२. परमेश्वरबाट चलाइन कसरी तयार हुने?- भाग २ – एन डी लामा – एप्रील १०, २०१६

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

३. भण्डारेपन – जेसन हनसक्कर – एप्रील १७, २०१६

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।