१. परमेश्वर राजा हुनुहुन्छ र उहाँको आराधाना गरिनुपर्छ – Matthew Kuiper – फेब्रुवरी ७, ३०१६
भजनसंग्रह ४७
सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

२. येशू साँचो हुनुहुन्छ र इसाहकभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ – माइत विश्व – फेब्रुवरी १४, ३०१५

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

३. येशू सत्य हुनुहुन्छ र याकुवभन्दा महान हुनुहुन्छ – सामुएल राइ – फेब्रुवरी २१,

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

४. हाम्रो साँचो आशा येशू हुनुहुन्छ – पास्टर टट रबर्टसन – फेब्रुवरी २८, २०१६

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।