१. बाँकी जीवनकोलागि कसरी तयारी बन्ने? – एन डी लामा – मे १, ३०१६

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

२. अन्यभाषा भनेको के हो? – भाग १ – एन डी लामा – मे ८, ३०१६

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

३. मानिस के हो? बाइबलबाट ५ वटा सत्यहरू – ट्रे मोश – मे १५, ३०१६

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

४. अन्यभाषा भनेको के हो? – भाग २ – एन डी लामा – मे २२, ३०१६

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।

५. प्रभु ठूलो भयो भर लाग्छ, मानिस ठूलो भयो डर लाग्छ – एन डी लामा – मे २९, ३०१६

सन्देशलाई युट्युवमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ।